دستگاه های بدنسازی

X-111 Leg Curl Extension

جلو پا / پشت پا

طول 1160 میلی متر
عرض 1160 میلی متر
ارتفاع 1524  میلی متر
بیشترین وزنه 100 کیلوگرم
وزن 259 کیلوگرم

X-103 Cross Over Cable Machine

کراس اور ضربدری

طول 1160 میلی متر
عرض 1160 میلی متر
ارتفاع 1524  میلی متر
بیشترین وزنه 100 کیلوگرم
وزن 259 کیلوگرم

X-103.1 Full Cable Cross Over

کراس اور

طول 3185 میلی متر
عرض 1005 میلی متر
ارتفاع 2330  میلی متر
بیشترین وزنه 2x100 کیلوگرم
وزن 412 کیلوگرم

X-101 Lat Pull Down

لت (سیم کش عمودی)

طول 1140 میلی متر
عرض 610 میلی متر
ارتفاع 2260  میلی متر
بیشترین وزنه 100 کیلوگرم
وزن 213 کیلوگرم

X-102 Low Row

رویینگ (قایقی)

طول 1650 میلی متر
عرض 1015 میلی متر
ارتفاع 1910  میلی متر
بیشترین وزنه 100 کیلوگرم
وزن 216 کیلوگرم

X-105 Triceps

پشت بازو

طول 895  میلی متر
عرض 1005  میلی متر
ارتفاع 1524 میلی متر
بیشترین وزنه 100 کیلوگرم
وزن 215 کیلوگرم